Контролни карти по количествени признаци

Включва следните контролни карти:

Размерът на извадката за изчисляване на статистиките може да бъде вариран или определен на подгрупи. Толерансни граници могат да се чертаят единствено на картите по индивидуални стойности и толерансните карти, тъй като при картите с групирани данни се получава неправилна интерпретация за нарушенията на толерансите. Ако са зададени толерансни граници за всички карти се изчисляват индексите на възможностите на процеса и индексите на характеристиките на процеса.

Данните за следващите графики са в 5-Control charts-variables.qsl, който е даден в директорията с примерите. Една карта може да се построи като се използва само една колона с данни, например колоната "съпротивление". За начертаване на Xi-MR картата използвайте Диаграми и методи/Контролна карта - количествени признаци. На Xi-картата са нанесени зони, всяка от които е с ширина едно средноквадратично отклонение (общо са 6 СКО), както и толерансните граници LSL и USL. За целта се правят следните настройки:

 С тези настройки се получава следната контролна карта:

Настройки на цветове, шрифтове, дебелини на линии и др. могат да се правят като върху картата се кликне с десен бутон, при което се получава поредица от менюта:

Възможно е също да се използват карти с нееднакъв размер на подгрупите. В този случай е необходима двойка колони - една съдържаща самите данни и друга - определяща номерът на групата, към която принадлежи съответната данна. Пример за такава двойка са "якост" и "брой". Колоната с данни е "якост", а "брой" е колоната за подгрупите. Поради променливия размер на групите, контролните граници и централната линия на контролната карта са също променливи. 

Възможно е също разслояване, ако се добави колона тип "признак" . На следващата графика са показани разслоени карти за Биологическата Потребност от Кислород (БПК) в една река за два месеца. Данните са в колони "месец" (признак) и "БПК" (данни). Направени са следните настройки:

Получена е следната разслоена контролна карта, която показва, че в началото на месец май е имало силно замръсяване на водите на реката:

За да се провери какво е поведението на един процес при наличието на групирани данни може да се чертае както контролна, така и толерансна карта. По-долу са дадени Xbar-R и толерансна карта за 'съпротивление-1' от файла 5-Control charts-variables.qsl. Данните са групирани по 2 в подгрупа. Дадени са и  настройките за Xbar-R картата.

Вижда се, че макар процесът да е под статистически контрол, той произвежда много дефектни изделия.

За индексите виж Хистограми

Обратно към Статистически методи